Wyszukaj produkt:

Strona głównaWyprzedażPromocjeNowościBestselleryRegulaminKontakt
Znajdujesz się tutaj: Pasmanda Informacje Regulamin

Regulamin


R E G U L A M I N

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.pasmanda.pl (zwanego dalej: „Sklepem” lub „Sklepem Internetowym”) jest Firma Handlowa "PASMANDA" Dariusz Gortych z siedzibą w Nisku (37-400), przy ul. Sopockiej 108, NIP 865-223-23-38, Regon 831375863.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie.

3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.

4. Dokonanie Rejestracji Konta w Sklepie lub dokonanie subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter’a) lub skorzystanie z funkcji „Poleć Znajomemu” oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.

                                                                                              § 2 Definicje

1. Administrator Danych Osobowych – oznacza Firma Handlowa "PASMANDA" Dariusz Gortych z siedzibą w Nisku (37-400), przy ul. Sopockiej 108, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.

2. Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży;

3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sklep.

4. Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

5. Klient – oznacza Przedsiębiorcę;

6. Konto Klienta – oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej;

7. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

8. Poleć Znajomemu – możliwość powiadomienia znajomego o produkcie znajdującym się w Sklepie. Treść powiadomienia musi być zgodna z niniejszym Regulaminem w szczególności z § 12. Ponadto, treść powiadomienia może dotyczyć jedynie wybranego produktu i nie może służyć do rozpowszechniania wiadomości tekstowych nie związanych z wybranym produktem.

9. Przedsiębiorca – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą Zamówienia bezpośrednio związanego z wykonywaną działalnością, osobą prawną albo jednostką organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie lub dokonuje subskrypcji biuletynu;

10. Rejestracja – oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie Internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest  do podania prawdziwych danych osobowych :imienia i nazwiska pełnej nazwy firmy, dokładnego adresu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, Numeru Identyfikacji Podatkowej, telefonu kontaktowego a następnie ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;

(UWAGA! Jeśli Twoja firma nie widnieje w ewidencji CEIDG możesz zostać poproszony  o przesłanie kopi skanów dokumentów rejestrowych firmy tj. (NIP, wpis do ewidencji, REGON)

11. Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na Stronie Internetowej.

12. Sprzedawca - oznacza Firmę Handlową "PASMANDA" Dariusz Gortych z siedzibą w Nisku (37-400), przy ul. Sopockiej 108, będących właścicielami praw do Sklepu Internetowego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami;

13. Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep Internetowy udostępniona w domenie pasmanda.pl.

14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

15. Towar lub Produkt – oznacza Towar prezentowany na stronie Sklepu Internetowego, na który Klient może złożyć Zamówienie;

16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawcę z Klientem Sklepu Internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

17. Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej;

18. Zamówienie – złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

                                                                                          § 3 Wymagania techniczne

1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.

2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3. W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów poprawnego działania określonych funkcji Sklepu, jeżeli przeglądarka, której używa Klient, na to pozwala.

4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze stron internetowych w Sklepie możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

5. Korzystanie ze stron internetowych w Sklepie następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta.

6. Sklep nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.

7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności stron internetowych Sklepu.

8. Treść zawieranych umów między Sklepem, a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4 Warunki świadczenia usług, rejestracja i konto klienta

1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.

2. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając dane niezbędne do świadczenia usług w sposób określony w niniejszym Regulaminie, tj. w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer telefonu, w przypadku Przedsiębiorców: nazwę firmy, numer NIP, adres e-mail, adres siedziby firmy Klienta oraz numer telefonu. Klient ustala Hasło.

3. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.

4. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail.

5. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

6. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Login i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę.

7. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych za wyjątkiem adresu e-mail oraz Login.

8. Wypełniając dedykowany formularz rejestracyjny lub podczas zakładania Konta Klienta, Klient może dokonać subskrypcji biuletynu, podając adres e-mail, na jakich chce otrzymywać informacje biuletynu.

9. W celu zmiany danych podanych podczas subskrypcji biuletynu, Klient powinien dokonać rezygnacji z usługi biuletynu, a następnie dokonać ponownej rejestracji ze zmienionymi danymi lub skontaktować się ze Sprzedającym, w szczególności wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@pasmanda.pl.

10. Klient może dokonać rezygnacji z usługi biuletynu poprzez wybór odwołania do Strony Internetowe, przesyłanego w każdym biuletynie lub poprzez kontakt ze Sprzedającym, w szczególności wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@pasmanda.pl.

11. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

                                                                                   § 5 Zamówienie

1. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na Stronę Internetową, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym.

4. Klient może składać Zamówienie poprzez funkcję "koszyk" znajdującą się na stronach Sklepu Internetowego.

5. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do zalogowania się do Konta Klienta. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia podawana jest cena wybranych Towarów oraz koszt Dostawy.

6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie istotne elementy. W celu weryfikacji złożonego Zamówienia Klient powinien potwierdzić Zamówienie, poprzez wybór odwołania do Strony Internetowej Sklepu zawierającej zakodowany unikalny identyfikator jego Zamówienia.

7. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia Zamówienia zgodnie z § 5 ust 6, Sklep dokonuje sprawdzenia dostępności Towaru.

8. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącej przyjęcie oferty. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

9. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności „przelew” realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.

10. Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji.

11. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że zamówiony Towar jest niedostępny w całości lub części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na podany na adres e-mail lub telefonicznie łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność Towaru. W takiej sytuacji Klient może podtrzymać Zamówienie, pomimo dłuższego czasu oczekiwania, anulować Zamówienie lub ograniczyć Zamówienie do części Towaru, który jest dostępny.

12. Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie w każdym czasie, jednak nie później niż do momentu wysłania Towaru do Klienta, o czym jest informowany zgodnie z § 7 ust. 4.

§ 6 Płatności

1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.

3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

      A. przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy.

      B. gotówką przy odbiorze osobistym (płatne w biurze Sprzedawcy);

      C. gotówką za pobraniem, płatne Dostawcy przy Dostawie.

                                                                                                       § 7 Dostawa

1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy.

2. Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

3. Koszt dostawy zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta w Sklepie.

4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja Sklepu potwierdzająca wysłanie Towaru.

5. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.

6. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.

7. Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.

8. Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych

       A. od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, o ile podczas potwierdzenia Zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub

       B. od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedającego zgodnie z § 6 ust 4

9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbiór osobisty zamówionego Towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez Sklep skompletowania zamówienia. Towar można odebrać w Biurze Sprzedawcy w dni powszednie w godz.8-16 po wcześniejszym umówieniu się mailowo bądź telefonicznie.

10. Sprzedawca dołącza do Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane pozycje Zamówienia.

11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. Jeżeli poprzednia próba Dostawy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient ponosi rzeczywisty koszt odesłania Towaru przez Dostawcę do Sprzedawcy i/lub rzeczywisty koszt ponownej Dostawy zamówionego Towaru.

                                                                                                    § 8 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Konsument, który zawarł Umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia dostawy, składając stosowne oświadczenie na piśmie, przed upływem tego terminu.

2. W razie odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w terminie 14 dni łącznie z Gratisami, jeżeli takie otrzymał w ramach realizowanego Zamówienia, kopii lub oryginału otrzymanego rachunku, do siedziby Sprzedawcy.

3. Zwrot towaru powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, uiszczona przez Konsumenta kwota z tytułu zakupu zwracanego Towaru, zostanie zwrócona Konsumentowi na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedawcę.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrotowi podlegają również Gratisy, jeżeli Konsument otrzymał w ramach Zamówienia Towaru.

6. Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej.

§ 9 Reklamacje

1. Klient ma prawo do reklamacji Towaru zakupionego w Sklepie.

2. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na reklamowany Towar. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.

3. Klient może wysłać zgłoszenie reklamacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@pasmanda.pl lub załączyć je do reklamowego Towaru.

4. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do Sprzedawcy reklamowany Towar, kopię lub oryginał paragonu albo inny dowód zakupu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

§ 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

     A. szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa;

     B. za szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego Loginu i Hasła przez Klienta;

     C. szkody będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży;

     D. szkody wyrządzone Przedsiębiorcom nieumyślnie.

3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Klienta.

                                                                       § 11 Prawa i obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która  naruszałaby interes Sprzedawcy.

3. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Klient jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.

4. Klient jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Hasła do Konta Klienta.

                                                    § 12 Zamieszczanie oraz udostępnianie treści w ramach serwisu Sklepu

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Klient oświadcza, że:

           A. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

          B. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą

          C. wyraża zgodę na wgląd do treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

          D. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Klient nie jest uprawniony do:

          A. zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

          B. zamieszczania w ramach Sklepu treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

5. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu treści, które mogłyby:

         A. zostać zamieszczane w ramach Sklepu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

         B. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

        C. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

        D. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

        E. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, naruszające uczucia religijne).

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych treści oraz ich usuwania, w szczególności co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Sprzedawcy. Sprzedawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści.

8. W przypadku, gdy w wyniku zawarcia przez Klienta w ramach serwisu Sklepu danej treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Klienta lub Sprzedawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Sprzedawcę.

9. W przypadku, jeżeli Sprzedawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Sprzedawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Klient zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Sprzedawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

                                                          § 13 Polityka prywatności, dane osobowe

1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy sprzedaży zawartej z Klientem. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Klienta wymaga jego zgody. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

2. Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie danych Klienta do Dostawcy w celu realizacji Umowy.

3. Dane osobowe zostaną usunięte na pierwsze żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie Internetowej. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

5. Sprzedawca ma możliwość wysyłania materiałów oraz informacji handlowych w przypadku, gdy Klient dokonał subskrypcji biuletynu lub dokonał Rejestracji Konta. Sprzedawca niezwłocznie uwzględnia prośby o zaprzestanie wysyłania wskazanych materiałów i informacji handlowych.

6. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności danych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

§ 14 Prawa autorskie

1. Sprzedawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy, logotypów i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.

2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.

3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

§ 15 Rozwiązanie umowy
          (nie dotyczy Zamówień/umów sprzedaży)

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta lub zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

3. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

4. Sprzedawca ma prawo odstąpić od świadczenia usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.

2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi Klientów Sklepu Internetowego, posiadających Konto Klienta, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu. Dokonanie jakiejkolwiek transakcji po zawiadomieniu, a przed upływem wyżej wskazanych 14 dni, uważa się za akceptację Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta.

3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.

7. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8. Ewentualne spory między Sprzedającym a Przedsiębiorcą, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.